text link
Thiết bị thử nghiệm đục lỗ JK-6011 C/Puncture Tester JK-6011 C

Thiết bị thử nghiệm đục lỗ JK-6011 C/Puncture Tester JK-6011 C

Liên hệ

Mô tả

This machine is used for determining the puncture resistance of paperboards or corrugated boards.Under the specified test conditions,the specimen fixed in the puncture tester is pierced by the dart connected to the swing arm so as to determine the energy required for puncturing the specimen.The test data can be read directly from the scale according to the selected capacity./Thiết bị này phù hợp cho việc thử nghiệm độ đục trên giấy carton, và thùng carton lớp sóng. Trong điều kiện thử nghiệm quy định, mẫu thử được kẹp trên thiết bị, với một kim gắn vào đâm mẫu, đo mức tiêu thụ năng lượng khi đâm thủng mẫu. Dữ liệu kiểm tra có thể được đọc được từ trên vạch chia tùy theo công suất đã chọn.

Mẫu thử: 175×175mm/Specimen 175x175mm

Đầu kim: Độ cao 1", Bán kính cong 1.5mm/Punch Head: Height 1,Radius 1,5mm

Công suất:/Capacity:

(A)  0~53.5kg-cm

(B)    0~107kg-cm

(C)   0~214kg-cm

(D)  0~428kg-cm

(E)   0~26.75kg-cm

Khu vực hiệu quả giữa 2 tấm/Effective area of two plates: 175x175 mm

Lực kẹp: 25~100kgf/Clamping force : 25~100kgf

Kích thước (W×D×H): 86×43×80 cm/Dimension(WxDxH)86×43×80

Trọng lượng: 135 kg/Weight 135kg.

Sản phẩm khác