text link
Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày JK-6012-X/Shoelace And Eyelet Abrasion Tester JK-6012-X

Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày JK-6012-X/Shoelace And Eyelet Abrasion Tester JK-6012-X

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-X Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày

This machine is designed for determining the  resistance of all shoelaces and eyelets to abrasion.The shoelace passes through the eyelet at a specified angle,and then shoelace moves up and down repeatedly under a standard load. 6 sets of specimen can be tested once./Thiết bị thích hợp thử nghiệm khả năng chịu mài mòn của tất cả các loại dây giày và khoen giày. Dây giày xỏ qua khoen giày theo một góc độ đặc biệt, sau đó dây giày kéo qua lại liên tục dưới một tải tiêu chuẩn, để đạt đến mục đích kiểm tra khả năng chịu mòn của dây giày và khoen giày. Có thể thử nghiệm 4 bộ mẫu độc lập.


Nhóm: 4 nhóm/Group 4

Quả cân: (250±3g) ×4 pcs/Load(weight) (250±3g) ×4 pcs

Bộ đếm: LCD, 0~99, 999, 999/Counter:0~99, 999, 999 

Lộ trình nhỏ nhất: 35 ±2 mm/Min stroke:35 ±2 mm

Tốc độ thử nghiệm: 100±5 cpm/Test speed :100±5 cpm

Kích thước (W×D×H): 55×58×41cm/Dimension (W×D×H): 55×58×41cm

Trọng lượng: 60kg/Weight: 60kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power: 1∮, AC 220V, 3A

 

Sản phẩm khác